در حال بارگذاری

هشدار رئیس جمهور اندونزی نسبت به وضعیت اقتصادی جهان