در حال بارگذاری

نیروهای عراقی کنترل جنوب ساحل رود دجله در شهر موصل را به دست گرفتند