در حال بارگذاری

نگرانی ما تعطیل شدن عملیات اطفای حریق در شب ها بود