در حال بارگذاری

نمایندگان مجلس به بحث گستردگی دستگاه ها در تصویب بودجه توجه کنند