در حال بارگذاری

نمایندگان در بررسی بودجه به همه بخش ها توجه کنند