در حال بارگذاری

نماینده پارلمان اروپا هیچ اکثریتی درباره برگزیت درپارلمان انگلیس وجود ندارد