در حال بارگذاری

نصب دیوارنگاره بزرگ از بازداشت نظامیان آمریکایی در میدان ولیعصر عج