در حال بارگذاری

نرخ تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی کاهش یافت