در حال بارگذاری

نرخ بیکاری کل ۱۲ ۱ درصد شد کاهش ۰ ۳ درصدی نسبت به ۹۵