در حال بارگذاری

نرخ بیکاری روستایی کاهش یافت برای اشتغال در دوره تحریم برنامه داریم