در حال بارگذاری

نخست وزیر ژاپن اولین رهبر خارجی میهمان رئیس جمهور فیپلیپین