در حال بارگذاری

نخستین واکنش ها به تعرفه جدید اینترنت نامحدود سقف دار اعتراض کاربران به وزیر ارتباطات