در حال بارگذاری

نجات خدمه و سرنشینان کشتی نفتکش ایرانی در اولویت است پیگیری برای روشن شدن علت حادثه را با جدیت ادامه