در حال بارگذاری

نامه مهم امام خمینی ره به آیت الله مشکینی در مورد کفایت اجتهاد برای رهبری فیلم