در حال بارگذاری

میانگین بارش امسال فقط در ۷ استان بیشتر از سال قبل است