در حال بارگذاری

میانمار مجوز بازگشت کمتر از 400 نفر آواره روهینگیایی را داد