در حال بارگذاری

مگاپروژه کلید به کلید با کمترین تاثیرپذیری از تغییرات نرخ ارز اجرایی می شود