در حال بارگذاری

مکان های احتمالی دفن جسد خاشقچی حفاری می شود ورود هیأت سعودی به استانبول برای تحقیقات