در حال بارگذاری

موگرینی هم از تصمیم جدید ترامپ انتقاد کرد تصمیم ترامپ ما را به دورانی تاریک تر بازمی گرداند