در حال بارگذاری

موگرینی تدابیری برای حفظ برجام را ارائه کرده ایم دنبال تعمیق روابط اقتصادی با ایران هستیم