در حال بارگذاری

موگرینی اروپا و جامعه جهانی برای حفظ برجام همکاری می کنند