در حال بارگذاری

مونیز اروپایی ها بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را تائید نمی کنند