در حال بارگذاری

مورینیو شرایط جذب اوزیل را بررسی می کند