در حال بارگذاری

موج سرما تلفات داد ۶۱ نفر تاکنون جان داده اند اسکان پناهند ه ها در برخی از هتل ها