در حال بارگذاری

موافقتنامه توسعه میدان نفتی کرنج امضا شد