در حال بارگذاری

منشور حقوق بشر سازمان ملل برای گروه خاصی نوشته شده یک بند از این منشور برای اغلب ساکنین کره خاکی اجر