در حال بارگذاری

مناسب ترین راهکار برای مقابله با آلودگی هوا گسترش شبکه حمل و نقل عمومی است