در حال بارگذاری

ملحدین بودند که پیامبر را آزار می دادند و از او انتقاد می کردند سخنان روحانی در جواز نقد پیامبر و ام