در حال بارگذاری

مقایسه ماهواره و حجاب قیاس مع الفارق است ادعای امنیتی کردن فعالیت های زیست محیطی کذب است