در حال بارگذاری

معوقات بانکی به 136 هزار میلیارد تومان رسید