در حال بارگذاری

معاون استانداریزد کشاورزان ورزنه را به بازدید وضعیت آب یزد دعوت کرد