در حال بارگذاری

مطلقا نمی خواهیم در ایران مشکلی باشد حجم تجارت ایران و ترکیه قابل قبول نیست به محصولات ایرانی اعتماد