در حال بارگذاری

مشاور امنیت ملی عراق موصل تا 2 ماه آینده بطور کامل آزاد می شود