در حال بارگذاری

مشاوران نفوذی در مسیر تحقق اهداف دشمن حرکت می کنند برخی مسؤولان آمریکا را از دشمن به رقیب تنزل دادند