در حال بارگذاری

مرگ زن ۷۰ ساله به علت ترس از صدای انفجار ۳ کشته و ۶۰۷ مجروح از ابتدای اسفند تا ساعت ۲۰ مرگ پسر ۱۵ سا