در حال بارگذاری

مرادی باید ۴۵۱ ایستگاه لرزه نگاری داشته باشیم اما فقط ۱۲۵ ایستگاه داریم