در حال بارگذاری

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد