در حال بارگذاری

مدیریت بحران نباید در حد پرداخت خسارت خلاصه شود قانون مدیریت بحران جامع نیست