در حال بارگذاری

مدل عقلانیت ابن رشد می تواند بازسازی بازاندیشی و بازخوانی شود