در حال بارگذاری

محکومیت پرسپولیس به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان در کمیته تعیین وضعیت