در حال بارگذاری

محمد الحلبوسی وقوع انفجار در الأنبار را به شدت محکوم کرد