در حال بارگذاری

مجتبی حسینی از تیم کم مهره و خسته پرسپولیس نمی شد انتظار قهرمانی داشت تفکر و هدف گذاری صحیحی برای فو