در حال بارگذاری

مبعلی در تمرین استقلال خوزستان گفتم می روم و دیگر برنمی گردم احتمال ادامه بازی کردنم خیلی کم است