در حال بارگذاری

ماکرون نظارت بین المللی پایبندی ایران به توافق هسته ای را ثابت کرد تصمیم ترامپ مخالف قوانین بین المل