در حال بارگذاری

ماندن ترامپ در برجام یا خروج از آن تصمیم های متفاوت با نتیجه یکسان