در حال بارگذاری

لزوم تحویل تمامی سوله های مدیریت بحران به شهرداری وجود ٢٥٠ بلند مرتبه نا ایمن در پایتخت