در حال بارگذاری

فشنگچی بعضی ها در اندازه ای نیستند که از نبودن نفت در لیگ حرف بزنند یک درصد هم به سقوط فکر نمی کنیم