در حال بارگذاری

فسیل ۷۵ میلیون ساله شبیه قو کشف شد