در حال بارگذاری

فرمانده ارتش هند از عواقب سخنان خود آگاه نیست توان هسته ای پاکستان واقعی است