در حال بارگذاری

فرماندار ابرکوه کارشناسان در حال بررسی زیان ناشی از وقوع توفان در این شهرستان هستند